RETO for HÅP

Gratis hjelp til rusmisbrukere

Vi kan hjelpe deg inn på rett spor!

Du behøver ikke stå alene

Håp om et nytt liv

PROGRAMMET

Opphold i Reto er gratis for alle som søker vår hjelp. Vi kan ta imot på kort varsel. Personer som søker hjelp vil gjennom samtaler med oss få mer informasjon, og vil deretter bestemme om de ønsker å starte programmet. Deltakelse i vårt program må være frivillig, og det er svært viktig at man er motivert.

Programmet strekker seg over en periode på 12 til 18 måneder, avhengig av individuelle behov og fremdrift. Tiden kan forlenges dersom man finner det nødvendig, og det er hovedsakelig på grunn av den enkeltes motivasjon og situasjon.

De som søker hjelp vil være i et av våre sentre i Norge eller i utlandet. Vi har tett samarbeid med Reto i Sverige, og det er vanlig at en som søker hjelp vil kunne få tilbud om hjelp der. Det finnes ulike hus for menn og kvinner, der man alltid er under tilsyn.

Personer som søker hjelp vil være i programmet på frivillig basis, og kan derfor forlate dette når de selv ønsker. Det er imidlertid tilrådelig at dette skjer på et tidspunkt som de ansvarlige mener er et forsvarlig tidspunkt.

TRE FASER

Stiftelsen Retos rehabiliteringsprogram har tre faser:
Avrusning, Rehabilitering og Tilbake til samfunnet.

1. Avrusning

Avrusning er den mest utfordrende og vanskeligste fasen. Den tar normalt 14 dager. Det viktigste vi gjør i denne fasen er å motivere brukeren (som går gjennom behandling) til å holde ut. Den første delen handler om en total avrusning. Dette skjer gjennom tilpassede terapeutiske midler.

Konkret handler det om å gå lengre turer, kontakt med naturen, phytoterapi (urte- og blomste-te), og massasje som gjør det lettere å komme gjennom abstinens-symptomer. Kontakt med brukerens forrige miljøet bør helt unngås i denne fasen. I løpet av de første 14 dagene, har man ikke lov til å få besøk eller ha telefonsamtaler, selvsagt med unntak under spesielle omstendigheter.

Det er de ansvarlige i et hjem/senter hvor brukeren bor, som gir kontakter (familie / verge) all informasjon om brukerens utvikling.

2. Rehabilitering

Etter de første 14 dagene i huset / senteret, begynner den andre fasen. Nå oppfordres brukeren til å lære å leve med andre, til å ta ansvar og bygge moral og nye verdier.

Restaurering og gjenoppretning av familieforhold er et av våre viktigste mål, ettersom disse relasjonene ofte har blitt alvorlig skadet som følge av misbruket. Våre veiledere vil gi støtte og hjelp til familier som ønsker det.

Aktiviteter i løpet av denne andre fasen er: Individuell oppfølging og evaluering. Eksempler på arbeidstrening: snekkerarbeid, verkstedtrening, rengjøring, restaurering av møbler, arbeid i bruktbutikk med mer.

Aktiviteter i fritiden: utendørs turer, lesing, retreater og ulike sportslige aktiviteter.

 

3. Tilbake til samfunnet

Tilbake til samfunnet / reintegrering i arbeidsmarkedet er ansett som den siste fasen av programmet. I noen tilfeller oppstår det problemer i denne fasen. Det er ofte et tosidig problem. Brukeren har ofte alvorlig skadete sosiale relasjoner, i tillegg til utfordringene forbundet med tilpasning til en jobbsituasjon.

Mens brukeren fortsatt er i ett av våre sentre, prøver vi å forberede brukeren på dette siste trinnet, gjennom deltakelse i f.eks våre gjenbruks-butikker.

Gjennom disse aktivitetene, søker vi både å gi spesifik arbeidstrening samt å bedre brukerens holdning til arbeid generelt. Gjennom å ta del i ulike ansvarsområder, øves nødvendige ferdigheter innen disiplin, orden og teamarbeid. Det at brukeren er involvert i virksomheten helper også den daglige driften av senteret.

Vilkår for behandlingen

  • Behandling i Reto er frivillig og gratis. De fleste vil trenge et opphold på mellom 12 til 18 måneder.
  • En oppdatert medisinsk rapport vil lette tilsynet ved inntaket. Videre vil det være nødvendig med: pasientjournaler, noen juridiske dokumenter og lignende. Spør oss hvis du er usikker.
  • Under oppholdet er det ikke tillatt med inntak av skadelige stoffer: alternative medikamenter, alkohol, sigaretter, snus og mer.
  • Under avrusningen må den som er til behandling tilpasse seg de regler som eksisterer samt akseptere å være under konstant oppfølging.
  • En person under behandling må godta tilstedeværelsen av en veileder.
  • Det forventes at alle deltar i de ulike aktivitene, forutsatt at helsetilstanden tillater det (renhold, arbeidstrening, etc.).
  • Det er opp til hvert hus / senter å fastsette betingelsene for besøk, telefonsamtaler, håndtering av penger og lignende.
  • Par må starte rehabiliteringen separat. Når forholdene ligger til rette, gjenforenes parene.
  • Det er ikke tillatt å bruke bærbare datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, MP3-spillere eller lignende enheter under behandlingen.